Underbara (.!?) Martina Jarminder (inte den vassaste kniven i lådan)

27 februari, 2015

Martina Jarminder på SkD är ett under av överlevare som tidningsskribent, med tanke på att hon sannolikt aldrig satt en tå i den verklighet som hon “skildrar” i sina ledarartiklar. Njut (!) nedan av hennes beskrivning av varför Sverige kanske kan överleva – tack vare invandringen (..!):

 

http://www.nsk.se/article/20150222/OPINION/150229862/1163/-/hela-skane-okar–tack-vare-invandring-

“De fles­ta kom­mu­ner har fått ökad be­folk­ning, ovan­ligt nog. Bara i 42 av 290 kom­mu­ner mins­ka­de den. Men för många är det en­bart tack vare in­vand­ring­en. Fö­del­se­över­skot­tet räc­ker inte för att öka.

I Skåne öka­de alla kom­mu­ner utom Sim­ris­hamn, trots att många hade fler döda än föd­da. Det gäll­de även de an­nars ut­satt kom­mu­ner­na i nord­öst­ra Skåne. Öst­ra Gö­inge öka­de till ex­em­pel be­folk­ning­en med 177 tack vare drygt 400 in­flyt­ta­de från ut­lan­det. För Osby var för­hål­lan­det lik­ar­tat – be­folk­ning­en öka­de med 115 på grund av att 174 in­vand­ra­re flyt­ta­de dit.
Ock­så Sjö­bo kom­mun, som ti­di­ga­re gjort sig känd som ne­ga­tiv till flyk­ting­ar, räd­da­des av in­vand­ring, om än i mer blyg­sam om­fatt­ning. Ett fö­del­se­un­der­skott på 14 vän­des till ett över­skott tack vare en net­to­in­vand­ring på knappt 50 per­so­ner. Och näs­tan hälf­ten av Vel­ling­es folk­ök­ning kan hän­fö­ras till in­vand­ring. Även Lund får en stor del av sin folk­ök­ning från in­vand­ring”.

 

Och så kommer det:

Be­folk­nings­ut­veck­ling­en är vik­tig ef­ter­som stats­bi­dra­gen till stor del ba­se­ras på den.

 

Och som garnering: Inte bara krasst ekonomiskt, utan – och i första hand – kulturellt är invandringen helt avgörande för Sveriges välfärd:

Så de som kri­ti­se­rar in­vand­ring­en bort­ser från den be­ty­del­se den­na har som bas för ser­vice och som skat­te­un­der­lag i kom­mu­ner­na. Det är inte bara kul­tu­rellt som Sverige skul­le bli fat­ti­ga­re utan in­vand­ring.

 

Nu väntar måhända en del läsare med andakt på att Martina Jarminder ska berätta var det träd står där de pengar växer som Staten delar ut i form av bidrag till kommunerna.

 

Undertecknad ställer sig något klentrogen till att en sådan redovisning kommer. Lika lite som Martinas förklaring till de statsbidrag som pytsas ut. D v s varför t ex Malmö kommun erhåller 4 miljarder kr/år för att – i någon mån – täcka upp de kostnader man har för den “berikande” (sic) invandringen. Poster som introduktionsersättning, försörjningsbidrag, tolkar och hemspråkslärare i skolan – vid sidan av extrapersonal för att stävja kaoset – samt återkommande saneringar och renoveringar av “utanförskapets” bostäder, skulle ju haft plats i en sådan redovisning.

 

Att statsbidragen långt ifrån räcker till för massinvandringens “utmaningar” står naturligtvis klart för varje betraktare som inte frivilligt iklätt sig de Politiskt Korrekta glasögon som trovärdigheten i Martina Jarminders artiklar förutsätter. Allt oftare får vi erfara hur cancersjuka – icke minst småbarn (..!) – måste acceptera långa väntetider på behandling, samtidigt som det av samma massmedier framgår att sjukvården dagligen omhändertar och avsätter stora resurser på vilt skjutande “kulturberikare” i deras interna uppgörelser om vem som ska ha monopolen på drogförsäljning och annan kriminalitet. Den svenska sjukvård som nu successivt utökas med vård av “hem”-vändande IS-krigare..!


Skånskt uppvaknande…

25 juni, 2014
http://www.skanskan.se/article/20140621/OPINION/140629967/1061/-/usas-forlorade-krig
Av Lars J Eriksson 21 JUNI
Det brukade sägas att Saddam Hussein var den enda irakiern. Nu ser vi hur den på konstlade vägar en gång skapade staten fallit samman och fullt inbördeskrig rasar mellan sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder, de tre stora och mot varandra fientliga befolkningsgrupper som tvingats ihop i en statsbildning där hatet är just det enda gemensamma. Den allra bästa lösningen vore en uppdelning av denna del av världen i tre etniska områden, ett för sunniter, ett för shiiter och ett för kurder”.
Så sant så sant, Lars J Eriksson!
Därför den självklara frågan:
Vad är det som säger att vi i Sverige ska kunna upprätthålla ett fredligt och fungerande samhälle med den invandring av ovannämnda etniciteter, religioner och kulturer + ett stort antal andra folkgrupper som i sina respektive hemländer systematiskt ägnat sig åt inbördeskrig och förstörelse.!?

Suck…

Kenneth Sandberg


MP:s förslag : Ta dig bara in i Sverige så betalar den svenske skattebetalaren allt för dig.

30 maj, 2014

Svensken skall öppna plånboken ännu mer och gärna dö av innan han själv börjar kosta något. För att finansiera MP extrema massinvandringspolitik.

Finns det inget slut på MP spridande av våra hårt ihop arbetade pengar? Fundera på vad dessa extrimister säger.

”För svårt utsatta och sjuka barn ändras bestämmelsen ”synnerligen ömmande omständigheter” till det bredare ”särskilt ömmande omständigheter”. En mer human bedömning görs för barn när det gäller ”verkställighetshinder”.
Internationella studenter får stanna kvar och söka arbete i sex månader. Det blir lättare för doktorander och arbetskraftsinvandrare att få permanent uppehållstillstånd. Spårbyte från asylsökande till arbetskraftsinvandrare underlättas.
Papperslösa ges nu rätt till vård som inte kan anstå (enligt samma villkor som asylsökande) och papperslösa barn ges rätt till vård på helt lika villkor som andra. Papperslösa barn ges rätt att gå i skola.
Familjeåterförening har blivit lättare. Främlingspass görs nu möjliga att överklaga och familjesplittring motverkas genom att vårdnadshavare med barn i Sverige kan söka uppehållstillstånd från Sverige och slipper återvända till hemlandet för att söka.
Allt detta är viktiga förbättringar, och man kan vara trygg med att Miljöpartiet även under nästa mandatperiod kommer att fortsätta prioritera arbetet för att stärka migranters rättigheter.”

Ingenstans står det hur allt detta skall betalas, det enda vi vet är att facken varnar för att med MP:s extra skatter dör våran industri. Eller rättare sagt det sista av den.

Fackförbund: Stoppa MP:s gröna skatter

”De fackförbund som DN talat med ser behovet av klimatinsatser men varnar för att stora skattehöjningar kan förfela sitt syfte. De påpekar att den tunga industrin i  Sverige konkurrerar med länder som har låga miljökrav. Effekten kan bli att produktionen förläggs till fabriker som släpper ut mer än de svenska.
– Om vi har väldigt mycket högre kostnader så slår vi ihjäl Sveriges konkurrenskraft och då hotas jobben, säger Öhman.
MP vill höja miljöskatterna med cirka 17 miljarder kronor årligen och det mesta riktas mot klimatutsläpp och energi.
Karin Svensson Smith, klimat­ansvarig i MP:s partistyrelse, sticker inte under stol med att klimatskatterna även skulle få kännbara negativa effekter.

Vi är inte naiva, visst kommer det att försvinna arbetstillfällen inom verksamheter som i dag är beroende av fossila bränslen. Men den här omstruktureringen kommer att ske ändå, den påskyndas bara av våra skatter, säger Svensson Smith.”

Vad MP säger är att vi bryr oss inte om den svenske arbetaren. Utan han kan gott betala sin egen väg ut i arbetslösheten. Detta är det partiet som Reinfeldt ”ryggradslöse” har låtit styra migrations politiken för att straffa Svenskarna för att de röstade in SD.

Med MP i styrande position dör Sverige och dess folk.

Varjager


Den fatala symbiosen politiker och massmedia i Sverige

16 maj, 2014

http://snaphanen.dk/2014/05/11/sondagskronika-sveket/

Invandrare väljer att flytta just till Sverige

Invandrare väljer gärna att flytta just till Sverige. Förra året beviljades 116 587 personer uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i landet.  Det är en mycket hög siffra för ett litet land med 9,5 miljoner invånare. De flyttar inte hit för att Sverige är ett hemskt land utan av motsatt anledning. Friheten och den generösa välfärden är kraftfulla dragplåster. Men de tar sin kultur, sin etnicitet och religion med sig, vilket tycks ha kommit som en total överraskning för politiker och myndigheter.

Politik ur ett totalt hjärnsläpp

Hur tänkte politikerna i Sveriges regering och riksdag när de 1975 enhälligt beslutade att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle? De tänkte inte alls. Svensk invandringspolitik uppstod ur ett totalt hjärnsläpp. Politikerna var – och är fortfarande – fångna i en utopi som aldrig har förverkligats någonstans i världen. De kände sig goda och vidsynta när de över folkets huvuden drev igenom sin utopi utan att ha en aning om vilka konsekvenser den skulle få för landet och dess medborgare.

……

 

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2014/04/21/%e2%80%9dnationalisme-v%c3%a6rre-end-milj%c3%b8%c3%b8del%c3%a6ggelse%e2%80%9d/

Skrevet af Morten Uhrskov Jensen Jyllands Posten

 

“Nationalisme værre end miljøødelæggelse – Og “Franske arbejdere stemmer på fascister.” Sådan skriver Aftonbladet . Aftonbladet er også en kriminel avis, der hacker hjemmesider for at sværte dissidenter. Helst få dem fyret. Betegnelsen rendesten dækker ikke, når Aftonbladet skal beskrives. Vi taler i stedet om en avis, der i en dansk sammenhæng er uden for nummer, men i Sverige kun er noget længere ude end medierne, som de er flest.

 

Jeg holder umådelig af skåningene og svenskerne. Jeg fortvivles over deres fortvivlende situation. Hvilke afskyeligheder må de ikke dagligt gennemleve, når de åbner deres avis, deres radio, deres tv-kanal, og hvad de ellers kan finde på.

Skåne og Sverige bør være i danskernes tanker”…

……..

http://janmilld.wordpress.com/2014/05/05/film-landet-som-gick-i-baklas/

Jern&Betong, on maj 8, 2014 at 12:46565 said:

“Invandringens årliga kostnad enligt Tullberg 250 miljarder, dividerat med antalet invånare i Sverige 9 600 000 = 26 000 kr/person
En tvåbarnsfamilj skulle alltså ha 100 000 kr extra varje år om vi inte tvingades bekosta den ”goda” elitens invandringsprojekt”.

……..

 

http://snaphanen.dk/2014/02/15/niklas-orrenius-vanda/

Niklas Orrenius, 40, agendajournalist på Dagens Nyheter och chefredaktör Peter Wolodarskis handgångne man, grubblar på vad han ska säga till sina barnbarn som han ännu inte har. Frågan tål att ställas. Niklas Orrenius är nämligen en av de politiska aktivister som under täckmantel av journalistik driver Sverige käpprätt åt helvete. Med en kombination av manipulation och guilt by association intar han en av tätplatserna i den pågående åsiktsförföljelsen och skuldbeläggningen av svenska folket.

 

Jag tror nämligen inte att de eventuella barnbarnen kommer att fråga varför vi inte släppte in fler afrikaner och syrier i Sverige. Jag tror att de kommer att ställa helt andra frågor. Som de här:

  • Varför gav ni upp ert eget land, farfar?
  • Vi har läst att Sverige var ett etniskt homogent och välfungerande land ända fram till 1970-talet. Varför gav ni upp ert eget land, farfar?
  • Varför tog Sverige emot flest flyktingar i hela Europa och beviljade som enda land alla syrier PUT? Varför trodde ni att ni i ert lilla land måste ta hand om hela världen?
  • Varför lade ni er platt för islam och släppte in hundratusentals människor från muslimska länder?
  • Varför värnade ni inte yttrandefriheten – du var ju journalist, farfar?
  • Varför gick du och dina kolleger som dresserade hundar i den politiska maktens ledband – det var ju ert jobb att granska makten?
  • Varför var det viktigare att försörja invandrade analfabeter än att ge era egna gamla en bra ålderdom?
  • Varför gav ni bort era bostäder till utlänningar och tvingade era egna barn flytta runt i tredje och fjärde hand eller bo kvar hemma till 30-årsåldern?
  • Varför deltog du i demoniseringen och förföljelsen av det enda demokratiska parti som ifrågasatte massinvandringen och mångkulturaliseringen av Sverige?
  • Varför har du och andra i din generation lämnat över ett utsuget och förstört land till oss? Varför tänkte ni bara på er själva och inte på oss?

Kenneth Sandberg


Hur kommer det sig att offer för terror dåd får lika mycket som zigenare med brottsligt förflutet?

9 maj, 2014

Detta är för mig ett mycket sjukt beslut.

”Alla de cirka 4.700 personer som varit registrerade i polisens olagliga romregister ska få 5.000 kronor var i ersättning av staten, slår JK fast i ett historiskt beslut. 5.000 kronor är ett skambud, men nu är Europadomstolen nästa, säger Soraya Post, romsk människorättsaktivist och FI:s första listnamn till EU-parlamentet.”

När får alla de som drabbats av brott av dessa romer en skälig ersättning? Sedan kan man ju fundera vad JK tänker om den kvinna som fick hörsel skador efter Sveriges första islamiska terror dåd är värd?

”Efter självmordsattentatet på Drottninggatan i Stockholm i december 2010 har brottsoffermyndigheten  beslutat att ersätta en kvinna med 3.500 kronor för skador hon fick när hon passerade platsen, samtidigt som terrordådet inträffade.”

När sedan ett Fakta baserat inlägg beläggs med 32000 kr i böter…Då undrar man stillsamt vart vårt land är på väg. Kan någon säga en politisk dom?

”Jomshof menar också att det finns en politisk agenda bakom domen. Motsvarande uttalanden mot kristendom eller andra livsåskådningar, ideologier eller kulturer leder inte till åtal men när det är islam som kritiseras tar åklagare och domstolar på sig andra glasögon. Syftet tycks vara att begränsa den politiska debatten kring den kontroversiella religionen islam och dess utbredning i Sverige, en diskussion som är mycket viktig, då det inom islam finns åtskilligt som krockar med svensk värdegrund vad gäller demokrati, upplysning, individens frihet, jämställdhet mellan könen, synen på sexuella minoriteter osv.”

Varjager


MP vill höja skatten med 27,4 miljarder. För att täcka massinvandringens kostnader.

16 april, 2014

De kan kalla det vad de vill. Men vi vet vad det svarta hålet i Svensk budget är…….

Svensken skall hålla käft och betala.

Nya siffror från Migrationsverket visar att allt fler asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar avviker och går under jorden. Detta tros bero på ett ökande antal s.k. Dublinärenden, dvs. ärenden där den asylsökande ska söka asyl i ett annat EU-land.

Under 2013 avvek 7.800 personer som fått avslag på asylansökningar. Det är oklart hur många av dessa som tros uppehålla sig illegalt i Sverige, hur de i så fall försörjer sig och i vilken utsträckning de belastar skattefinansierade svenska välfärdssystem. Personer som vistas illegalt i Sverige har ju, som många Avpixlat-läsare känner till, numera rätt att kostnadsfritt ta del av stora delar av den skattefinansierade svenska välfärden.”

Varjager

 


Rapport: Sverige har näst flest asylsökande

21 mars, 2014

Allt våran 7 klöver säger är: Svensk håll käft och betala.

Land Antal asylsökande 2013 Förändring från 2012 (i procent)

Tyskland 109 600 +70

USA 88 400 +25

Frankrike 60 100 +9

Sverige 54 300 +24

Turkiet 44 800 +69

Storbritannien 29 200 +4

Italien 27 800 +60

Australien 24 300 +54

Schweiz 19 400 –25

Ungern 18 600 +760

Totalt 612 700 +28

Bygger på statistik från 44 i-länder i Europa, Nordamerika, Sydostasien och Oceanien.

”Afghanistan, som tidigare varit det främsta ursprungslandet bland asylsökande i världen, hamnar nu först på en tredjeplats, efter Syrien och Ryssland.

– Ungefär 80 procent av de som sökt asyl från Ryssland är från Tjetjenien, ofta rör det sig om unga familjer, säger Markku Aikomus.

Sverige är det fjärde vanligaste landet att söka asyl i, efter Tyskland, USA och Frankrike. Sverige har näst störst andel asylansökningar i förhållande till befolkningen, bara Malta har fler.”

Varför skall vi som nation betala för världens ”flyktingar”?

Varjager


Närkontakt får stopp på fördomar enligt psykologen Andreas Olsson.

13 mars, 2014

Så nu måste jag ställa honom frågan. Är du bered att ta hand om alla offer för mångkulturen?? För alla dessa offer har ju haft närkontakt med främmande grupper.

”– Om man har lärt sig att tycka illa om någon från en annan grupp så sitter den känslan fast ganska hårt, säger Andreas och klickar fram några bilder på datorn för att förklara hur forskningen kan gå till.

Bland annat finns det försök där man visar bilder på svarta och vita män. Under varje ansikte står det omväxlande antingen vän eller fiende. Mellan bilderna dyker det sedan upp ett tredje ord, exempelvis ”hjälte” eller ”älskling”, ord som står för något positivt.

När försökspersonerna sedan ska koppla ihop det positiva ordet med ett av ansiktena, visar det sig att det tar längre tid att koppla ett positivt ord till ett svart ansikte, även om det har angetts som ”vän” tidigare. Detta oavsett vilken etnicitet, hudfärg och kulturell tillhörighet försökspersonerna har.

Den troligaste förklaringen är att vi lever i en kultur som har skapat omedvetna föreställningar om svarta som generellt farligare och opålitligare. I USA visar forskningen att det är föreställningar som även finns hos den svarta befolkningen.

Studier har också visat att det har gått snabbare för försökspersonerna att lära sig att bli rädda för mörkhyade. Rädslan stannade också kvar längre.”

Nu vill jag ge denna psykologen lite hjälp med fakta för vad det kan vara som gett dessa ”fördomar”.

”After researching the FBI numbers for “Suicide of a Superpower,” this writer concluded: “An analysis of ‘single offender victimization figures’ from the FBI for 2007 finds blacks committed 433,934 crimes against whites, eight times the 55,685 whites committed against blacks. Interracial rape is almost exclusively black on white — with 14,000 assaults on white women by African Americans in 2007. Not one case of a white sexual assault on a black female was found in the FBI study.””

Så sitt du på ditt lilla kontor och dröm om en annan verklighet. Fakta är emot dig.

Varjager


Just gruppen nyanlända med socialbidrag ökar rejält, enligt revisionen som Nässjö har gjort.

12 mars, 2014

Hushållen med socialbidrag har under en femårsperiod ökat från knappt 700 till ca 1 300, och enligt revisionen är det det nuvarande arbetsmarknadsläget som är största anledningen till ökningen. På denna arbetsmarknad definieras nyanlända som en “utsatt grupp”. Detta är enbart Nässjö kommun. Är det någon som tror att det ser annorlunda ut i någon av de andra kommunerna som påtvingas massinvandringen av 7 klövern?

Just gruppen nyanlända med socialbidrag ökar rejält, enligt revisionen, och antalet förväntas öka ytterligare då fler väntas gå igenom etableringsperioden och inte får något jobb. En anledning till detta anser man i sin tur vara att “en stor grupp av de nyanlända har ringa eller obefintlig skolbakgrund”. Revisionen pekar ut arbetet med sysselsättning i kommunen och på Arbetsförmedlingen som den enskilt viktigaste frågan för att integrationsarbetet ska lyckas.

 

Så här ser det nog ut i varenda kommun.  Medans 7 klövern svamlar om öppna gränser. Lite mer fakta.

I slutet av november 2013 presenterade SCB siffror som sade att 160 000 av alla de 230 000 nya jobb som skapats sedan 2006 gått till utrikesfödda, eller 70 procent om ni så vill. Under debatten i Agenda anklagade Sjöstedt Ullenhag för att regeringen misslyckats kapitalt med sin integration och med att få ut invandrare på arbetsmarknaden. Ullenhag å sin sida använde sina väl inövade floskler och påtalade för Sjöstedt att regeringen minsann satsat stort och kommer att satsa än mer framöver.

Minns SCB:s siffror från 2013 när ni hör regeringen och oppositionen gräla och anklaga varandra för ett misslyckande. Uppenbart är att varken Allians eller röd/grön sörja känner sig nöjda med att bara 70 procent av alla nya jobb sedan 2006 gått till utrikes födda.

Detta borde väl övertyga den mest hårdföra ”god” människa att det är svenskarna som betalar sin egna utslagning och etniska rensning.

Varjager


Värdigt (läs lyxigt) välkomnande..!

8 mars, 2014

Är det konstigt att alla världens välståndssökare väljer Sverige – istället för att ansöka om “skydd” i t ex Grekland, Italien, Polen, etc.!?

Suck…
//Kenneth

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5803764

Migrationsverket invigde sina nya lokaler på Jägersro i Malmö i dag. Här räknar man med att varje dag ta emot uppemot 1 500 besökare.

Man blir inte hänvisad runt, man råkar inte gå fel, utan man får ett bra bemötande så fort man kommer hit. Det minskar ju frustrationen väldigt mycket hos dem som besöker oss, säger Fredrik Green.

http://www.skanskan.se/article/20140307/MALMO/140309532/-/migrationsverket–pa-plats-i-tv-huset
I det tidigare tv-huset på Jägersro har numera 430 personer sin nya arbetsplats som fått förhöjd säkerhet.

Vi strävar efter att bemöta besökaren på bästa sätt och att man ska hitta rätt direkt. I de gamla lokalerna var all verksamhet utspridd med fem olika receptioner. Den frustration det innebar för kunderna att inte hitta rätt direkt tar vi till stor del bort här, menar Fredrik Green.

Lina Taha är en av de anställda i kundcentret.

Nytt på den nya enheten, som är först ut i landet med en samlad verksamhet, är införandet av golvvärdar. Vesna Obradovic är en av värdarna som slussar till rätt enhet, hjälper till med blanketter eller annat.


Tänkvärda punkter, på vad dessa politiker använder våra skattepengar till, och hur de fördärvar vårt land.

6 februari, 2014

Tänkvärda punkter, på vad dessa politiker använder våra skattepengar till, och hur de fördärvar vårt land:

1. gratis vård till papperslösa,
2. gratis tandvård till papperslösa,
3. gratis skola till papperslösa,
4. kommuner som ger socialbidrag till papperslösa,
5. kommuner som betalar bostäder till papperslösa,
6. svenska miljonärer som tjänar miljoner på asylboenden,
7. studenter och personer på äldreboende som vräks från sina bostäder till förmån för   ensamkommande och asylsökande,
8. vanliga hyresgäster i kommunalt boende vräks från sina bostäder till förmån för asylsökande,
9. kommuner som betalar körkort till nyanlända ungdomar,
10. instegsjobb där skattebetalarna får betala för att arbetsgivarna bara ska anställa nyanlända,
11. nystartzoner där egenföretagare med invandrarbakgrund i förorterna får skattelindringar,
12. ständigt nya stödmiljarder till förorterna och till invandrar- och integrationsprojekt,
13. äldreboende som slås igen men istället öppnas som asylboenden,
14. etniskt äldreboende bara för invandrade åldringar där allt är anpassat till det forna hemlandet – äldreboende för svenskar där serveras näringsfattig mat, de gamla får sällan vistas ute, bara dusch var fjortonde dag, kissiga vuxenblöjor vägs och allt begränsas, pga. ”resursbrist”,
15. kommuner som inte får mera pengar av regeringen för att finansiera sin egen välfärd, men som får miljoner för att täcka kostnaden för flyktingmottagandet,
16. jobbprojekt som diskriminerar etniska svenskar och andra västeuropéer,
17. nyanlända som får avlönade jobb och samtidigt får behålla sina bidrag,
18. kommuner som betalar för att svenska ungdomar ska söka sig utomlands,
19. hundraåriga svenska kulturtraditioner avskaffas – för de anses vara töntiga,
20. svensk historia hånas och i offentliga utredningar sopas under mattan då den inte anses gynna integrationen eftersom många invandrare har egen historia – att vara stolta över,
21. svenska seder och kultur missgynnas och förnekas på majoritetsbefolkningens bekostnad,
22. skattefritt och indexreglerat ÄFS som ger mer pengar än ATP-pensioner och generösare bostadsbidrag och andra sociala förmåner till invandrade pensionärer än till svenska skattetyngda pensionärer,
23. nyanlända mammor erhåller tiotusentals kronor månatligen i olika bidrag,
24. retroaktiv föräldrapenning utbetalas på ca 250 000 kr (för tre barn) till invandrade kvinnor, som fötts i hemlandet fyra år tillbaka i tiden,
25. kommuner tvingas sedan 1/1 2014 enligt lag att ta emot ensamkommande vare sig det finns plats, resurser eller ej,
26. kommuner anmäls och offentligt skandaliseras när de inte klarar ta emot fler invandrare,
27. flyktingar som reser hem så fort de fått PUT av kommunen betald ”semester”,
28. jihadister och ”svenskar” som flytt krig men som sedan reser tillbaka för att bedriva jihad,
29. hedersmord av unga invandrade flickor och kvinnor,
30. tvångsäktenskap och/eller könsstympning av unga invandrarflickor,
31. muslimsk rasism mot judar och svarta men skylls på förment ”rasistiska” svenskar,
32. moskéer finansierade av totalitära muslimska stater som Saudiarabien,
33. hijab i skolan,
34. burka på stan och arbetsplatser,
35. analfabeter som placeras i samma klasser som svenska elever,
36. halal-mat som ersätter annan mat i både skolor, lunchrestauranger och personalmatsalar allt för att inte invandrare med annan religion ska känna sig kränkta,
37. förbud för svenska skolbarn att fira sommar- och jullov med svenska traditioner – för att inte kränka skolkamrater och föräldrar med annan tro,
38. kyrkor ska helst inte användas för skol- och jullovsavslutning och dessutom får prästerna inte ge välsignelse och heller inga kristna psalmer sjungas,
39. svenskt äldreboenden har stor personalbrist men inte hos etniskt asylboenden där man sett till att det finns en språkkunnig vårdare per brukare,
40. hotell- och fritidsanläggningar görs om till asylboenden och kostar skattebetalarna miljoner varje månad,
41. konferensanläggningar – vandrarhem – campingar – stugbyar omvandlas likaså,
42. asylsökande som begår grova brott under asylprocessen avvisas inte,
43. terrorister – extremister – krigsförbrytare – grovt kriminella som alla passerat våra gränser utan besvär eller ifrågasättande får PUT,
44. asylsökande utan id-handlingar släpps in i landet utan identitets- eller DNA-kontroll,
42. klagomål från ”flyende” asylsökande som inte gillar maten – inte gillar rummen – inte gillar att de måste dela dator – tycker det är tråkigt i mindre orter – kräver gratis transporter till snabbköp, supermarket och tätorten,
45. könssegregerade badtider på våra badhus,
46. Yngre manliga badare med invandrarbakgrund hotar, ofredar och terroriserar alla kvinnliga icke-muslimska badgäster
47. invandrare får av kommunen betalda semesterresor åt ensamkommande och andra som vill besöka sina familjer och släktingar i hemlandet – som de ”flytt” ifrån,
48. bibliotekskort till papperslösa,
49. gratis körkortsutbildning bara åt invandrarungdomar
50. krav att få övningsköra privat med svenskar som övningslärare boende på orten
51. svartjobb inom flertalet branscher,
52. enormt bidragsfusk, särskilt inom de privata assistansbolagen
53. kvotering av invandrade minoriteter på arbetsmarknaden och i övrigt på ursprungsbefolkningens bekostnad,
54. Kåkstäder växer upp som svampar,
55. tiggare i snart varje gatuhörn,
56. uppenbar social turism,
57. gränsöverskridande grov brottslighet och en kraftigt ökad drog- och knarksmuggling
58. kravlös SFI-undervisning som inte är värd namnet, trots utlovat löfte om 12 000 kr vid godkänt svenskprov
59. upprörande kravlöshet i allmänhet men i synnerhet från myndigheter och beslutsfattare,
60. ökande segregation,
61. ökande etniska konflikter i de större städernas invandrartäta bostadsområden,
62. ökat våld och ökande otrygghet på gator och torg
63. oacceptabelt antal gruppvåldtäkter av svenska flickor och kvinnor – värst inom hela EU
64. ökat antal invandrade islamister samt ”svenska” jihadister, födda och radikaliserade i Sverige
65. En totalt misslyckad integration trots miljardsatsningar varje år”

VBS(Vägra Betala Skatt), säger jag bara. Du kan väl lägga upp dessa punkter på nåt sätt, och skriva om det Varjager. Denna eminenta lista och sammanställning över fördärvet av vårt land, som vi själva tvingas betala för, står att läsa på ”VÅR STUND I SVERIGE”. Jag ville inte undanhålla er den. Även om detta inte hör till ämnet.

Med vänliga hälsningar,

SVENSKINFO


Södertälje drar in på begravningsstödet, massinvandringen kostar för mycket.

3 augusti, 2013

Effekterna på ekonomin märks unt om i Landet. I Södertälje än mer. Det sparas in på Svenskar i alla former. För Reinfeldts nya adel får inte nekas något.

”Södertälje kommun behöver spara pengar och har därför tagit bort begravningsstödet för de kommuninvånare som får försörjningsstöd. Det innebär att de inte längre får gravsten eller dödsannons. Tidigare socialchefen och södertäljebon Bengt Thelander är upprörd över beslutet som han menar är spara pengar på bekostnad av de allra fattigaste.”

Om ni lyssnar på reportaget så är det kostnaderna för försörjningsstödet som Södertälje har det högsta i Sverige. Massinvandringen är en ren kostnad och ingen vinst.

Varjager