33 punkter av sunt förnuft, men det kallas rasism….

17 maj, 2014

Gå igenom punkterna och ställ er frågan. Är det inte detta som skall styra. Skall vi ha 7 klöverns massinvandring eller skall vi ställa krav?

1.Sverige ska inom EU stödja förslagen ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter (fotnot 1).
2.Intill dess att ett system med ”Safe haven” blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa.
3.Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning.
4.Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.
5.Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd (fotnot 2).
6.Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.
7.Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.
8.Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).
9.Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.
10.Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas (fotnot 3).
11.Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.
12.”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.
13.Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.
14.Ingen valfri bosättning för asylsökanden.
15.Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.
16.Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.
17.Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.
18.Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet (fotnot 4).
19.Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.
20.Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.
21.Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner (fotnot 5).
22.Effektivare utlänningskontroll inne i landet.
23.Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.
24.Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.
25.Förbud mot burka/nikab på allmän plats.
26.Inga fler moskéer på svensk mark.
27.Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.
28.Ingen reguljär undervisning
29.Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.
30. Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare (fotnot 6).
31.Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.
32.Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.
33.Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”.

Fotnot 1: Sverigedemokraterna stödjer alltså i det här fallet tankarna i det förslag som lagts fram av bland andra Storbritanniens premiärminister Tony Blair och som innebär att personer som vill ansöka om asyl i något av EU-länderna i fortsättningen skall bege sig till en av EU upprättad säker zon utanför EU-området där ärendet behandlas.
De flyktingar som beviljas asyl fördelas sedan via ett kvotsystem på de olika medlemsländerna.
Om förslaget förverkligas skulle det t ex kunna bidra till att minska problemet med att ekonomiska migranter utnyttjar asylrätten för att ta sig in i Sverige och andra EU-länder och sedan på olika sätt håller sig kvar där t ex genom att dölja sin identitet.

Fotnot 2: Motivet bakom detta förslag är att kunna säkerställa den sökande personens identitet, vilket är grundläggande för beslutet samt att underlätta polisens arbete i händelse av att personen senare skulle begå brott i landet.

Fotnot 3: Sverigedemokraterna betraktar det som uppenbart att det är föräldrarnas önskan om uppehållstillstånd som medvetet eller omedvetet driver barnen till apati.
I likhet med regeringen motsätter sig därför partiet allmän amnesti till dessa barn och deras familjer, eftersom detta med största sannolikhet bara skulle förvärra problemet.

Fotnot 4: Den huvudsakliga intentionen bakom förslaget är att göra det möjligt att utvisa personer med dubbelt medborgarskap som begår grova brott.
Utöver detta bör även möjligheten att i särskilt grova fall kunna upphäva medborgarskapet för invandrare som relativt nyligen erhållit enbart svenskt medborgarskap, utredas.
Det senare kräver dock, förutom en lagändring, också ett tillstånd från brottslingens ursprungsland, vilket vid behov skulle kunna uppnås genom att t ex koppla frågan till biståndspolitiken.på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.
Fotnot 5: Rättigheten för utlänningar att få vistas i Sverige motsvaras av skyldigheten att under vistelsen följa vårt lands lagar och regler.
Kravet på att de utländska medborgare som inte uppfyller denna skyldighet med hänvisning till sin religion skall lämna landet gäller naturligtvis samtliga invandrargrupper.
Erfarenheten har dock visat att problematiken är störst inom den muslimska gruppen.

Fotnot 6: Det hot som de kriminella ungdomsgängen kommit att utgöra mot tryggheten i samhället måste till varje pris motverkas.
Ansvaret för detta ligger inte bara på samhället utan i minst lika hög grad på ungdomsbrottslingarnas föräldrar.
I de fall föräldrarna inte tar sitt ansvar bör sanktioner i form av t ex indraget barnbidrag eller deltagande i barnets återanpassning till samhället kunna utdömas.
Förslaget är kopplat till invandringsfrågan genom att en oproportionerligt stor andel av ungdomsbrottslingarna har invandrarbakgrund.
De aktuella sanktionerna skall dock givetvis gälla samtliga föräldrar oavsett ursprung.

Åkesson om punkt 7: ”Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas.”
Åkesson om punkt 12: ”Invandrare ska inte få gifta sig förrän de fyllt 24 år.”
Åkesson om punkt 16: ”De måste arbeta för mat och husrum. De kan väl städa på flyktingförläggningen.”
Åkesson om punkt 21: ”Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige.”
Åkesson om punkt 25: ”Burka är en politisk uniform för islamism och ska förbjudas.”

 

Sunt förnuft i alla länder förutom i Sverige under 7 klövern.

Varjager


Moderaterna gör allt de kan för att smutskasta SD.

25 oktober, 2010

De skriver till och med i Aftonbladet!!!!! Men Krister Hammarberg läser in så mycket mer i Ekeroth svar att man blir förvånad över att mannen är så synsk…

”I artikeln tar dessutom Ekeroth (SD) ytterligare ett steg. Genom att ge uttryck för uppfattningen att Sverige inte bör lämna ut brottsmisstänka medborgare till andra EU-länder ställer sig Sverigedemokraterna på brottslingarnas sida. Att inte lämna ut brottsmisstänkta innebär ju i praktiken att en svensk som till exempel misstänks ha begått grova sexuella övergrepp mot ett barn i ett annat land kan undgå straff. Det är onekligen ett sensationellt ställningstagande av en ledamot i Sveriges Riksdag.”

Ekeroth sade .

”Sverigedemokraterna vill istället återupprätta gränskontrollen, utöka befogenheterna för rättsväsendet långt mycket mer än vad Alliansen vill samt utöka samarbetet inom Europa för att bekämpa brottsligheten. Detta är förslag som Alliansen inte kommer i närheten av och dessa skulle resultera i långt större säkerhet för Sverige och dess medborgare.  ”

Hur Hammarberg får detta till att SD vill skydda pedofiler är så långsökt att det bara skriker desperation.

Varjager


Bloggen vill publicera ytterligare en bra kommentar!

26 oktober, 2009

Tack till Oskar för denna lysande kommentar.

” Vissa muslimer flyr från deras hemländer för att det är en förfärlig kris, och flyttar hit. Men dem som inte kan sköta sig eller hålla sig inom Sveriges lagar kan väl stanna i deras hemländer, de behöver inte förstöra vårat land (och nu menar jag dem som är illegala och bryter mot Sveriges normer). Vissa muslimer ville stoppa ett avtal med SL för att ingå i ett avtal med ett annat företag som har ockuperat mark i Jerusalem, varför det? Ni bor ju i Sverige, inget i Sverige kommer att hända om avtalet godkänns. Om ni tycker att det är så fel, och ni bryr er mer om Jerusalem, så kan väl ni flytta dit (tillbaka)?
Andra muslimer vill få halal kött i skolorna och andra regler. Ungdomar och vuxna muslimer bär schal, i vissa skolor får man inte ha mössor och kepsar på sig, då borde man ta av schalen oxå…
Och det värsta, vissa muslimer, troligen alla, vill skaffa muslimska lagar i Sverige. Precis som jag sa, att Sverige kommer att bli muslimskt eller så slutar det i krig. Varför ska Sverige som är ett kristet land skaffa muslimska lagar? Det är ju sjukt. Om det är så viktigt för muslimska kvinnor att bada nakna utan att någon ska se, så kan väl de samlas hemma hos någon eller vara själv hemma och bada i badkaret…”

Sunt förnuft som man anser att våra politiker skulle ha men saknar.

Mvh Varjager