Thoralf Alfsson försöker få ut siffror från BRÅ. De är nu sekretess belagda.

14 maj, 2011

Det kan bara betyda på att sanningen  är för farlig för Svensson att läsa. Man blir mörkrädd, när de påstår att  Thoralf siffror inte stämmer då begär han dem av BRÅ. Varför är de då belagda med sekretess???? Fundera på det Svenskar. För sanningen får inte komma oss till handa.

”Nu har BRÅ svarat att mer eller mindre allt källmaterial är sekretessbelagt enligt bland annat nedanstående paragraf.

Statistik

8 §
Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Detsamma gäller annan jämförbar undersökning som utförs av Riksrevisionen eller riksdagsförvaltningen eller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, av någon annan myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om uppgiften avser en enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år.”

Skrämmande att BRÅ dessutom kan neka en Riksdagsman. Vad hände med det öppna Sverige? Om siffrorna inte passar 7 klövern, ja då förbjuds Svensken att få läsa dem.

Varjager


Aftonbladet får inte alltid som de vill

8 augusti, 2008

Aftonbladet fick inte som de ville, de ville skvallra i vanlig ordning,
för det var länge sedan de skrev en seriös artikel. Då överklagade de,
men fick ge sig.
Hur fungerar journalister idag, om polisen kan
hänvisa till en lagstiftning så tjatar de ändå. Ingen kan övertyga mig
om att Aftonbladet kände någon slags journalistisk plikt att ta ett
”samhällsansvar” genom att skriva om händelsen!

”En medlem av
Aftonbladets Rättsredaktion ville ta del av en polisanmälan gällande en
person som greps, anhölls, förhördes och släpptes under en och samma
dag men nekades detta av polisen med hänvisning till
förundersökningssekretess. Kammarrätten avslår överklagandet.”

Dagens Juridik


Halvsyskons gifte är alltjämt kontroversiellt, enligt länsstyrelse

1 augusti, 2008

Det finns mycket obegripligt i vår värld och denna nyhet förstår jag mig inte på. Handlar det om biologiska halvsyskon, då är det olagligt, iallafall i Sverige. Är det ett slags ”plastsyskon” som växt upp som ”syskon” då förstår jag inte varför man måste sekretessbelägga hela saken, och vem har krävt ut uppgifter som egentligen kunde beläggas med sekretess? Vilka barn behöver skyddas från sina föräldrars rötter? Och vad menas med formuleringen som jag kursiverat? För mig verkar det handla om ett äktenskap av invandrad art. Någon som har en förklaring?

Från Dagens Juridik:
”Kammarrätten menar att de uppgifter som genom länsstyrelsens beslut inte har lämnats ut, med undantag för de berörda personernas adress, inte är av sådant slag att de kan omfattas av sekretess. Därmed anser kammarrätten att det inte finns särskild anledning att anta att ett utlämnade av adressuppgiften skulle förorsaka personerna allvarligt men.

Länsstyrelsen menade i målet att det förhållandet att två halvsyskon ingår äktenskap är något som i dagens samhälle alltjämt kan uppfattas som kontroversiellt, uppseväckande och i vissa fall även stötande. Ett eventuellt offentliggörande av det aktuella parets personuppgifter kan enligt länsstyrelsens bedömning leda till svåröverskådliga och icke kontrollerbara konsekvenser för de två berörda personerna och deras närstående bland vilka även skolbarn ingår. Enligt länsstyrelsens bedömning råder det inga tvivel om att ett röjande av personuppgifterna skulle kunna innebära allvarliga men för de berörda. Kammarrätten upphävde däremot det överklagade beslutet och förordnade att länsstyrelsen ska lämna ut det begärda beslutet utan avidentifiering.”