Svenska ”Lena” bryter mot hedern

10 december, 2008

En mycket märklig svensk kvinna som låter sin dotter leva under faderns dominans, undrar om modern är en svensk konvertit. Konvertiter till islam brukar ofta vara mycket fanatiska.

”Lena har alltid varit hårt hållen av sin pappa. Men nu har hon gjort något oförlåtligt – fått barn med en icke-kurdisk man. Hon ser sammanbiten ut när vi möts, och sätter sig med uppsikt över dörren.”Det var inte vad släkten planerat för mig. Jag skulle gifta mig med min kusin. Nu vill min egen pappa inte veta av mig längre, säger hon.

Lena har en svensk mamma och en kurdisk pappa från Turkiet. Uppväxten beskriver hon som en ständig kulturkrock. Klasskompisarna umgicks och festade, själv fick hon inte vara ute när det mörknat.

Jag var en pojkflicka, men fick örfilar för att jag spelade fotboll med killarna, berättar hon.”

För varje dag så växer deras hat”, Aftonbladet

Läs också: Muslimfeministisk agenda, Hedersrelaterat våld

images


Vem bär skulden?

17 november, 2008

Eftersom synen på kvinnans plats i samhället och i sexualiteten är en stor del av förklaringen till det hedersrelaterade våldet runt om i de länder där islam breder ut sig, och då människor som kommer till Sverige är bärare av denna syn, visar jag med några bilder hur muslimska imamers syn på kvinnan är.

Imamer är uttolkare och förmedlare av muslimsk tro och värderingar. De kan också kallas shejker, och är religiösa ledare och leder en församling på lokal nivå. De är mycket aktiva i invandrarfamiljers liv och dessa människor vänder sig till imamer för att hitta lösningar på de problem de stöter på i det svenska samhället. På samma sätt arbetar de i andra delar av världen där de befinner sig.

Hur synen på kvinnors liv och plats i samhället är hos varje enskild imam eller shejk kan jag omöjligen svara på, men att bilderna synliggör kvinnans roll för dessa individer nedan råder det ingen tvekan om.

Läs vad en ”svensk” imam anser om kvinnans plats.


Svenska historiker om svenska normsystem

15 november, 2008

Nu då våldet bland invandrare får stort genomslag i vårt samhälle och diskuteras, hedersmord på unga kvinnor från Mellanöstern eskalerat, känns det riktigt att berätta vad svenska historiker hittat om Sverige och våra normsystem. Detta inlägg gör inte anspråk på att vara heltäckande, och jag gör min vana trogen några nedslag, saxar i detta fall ut några forskarröster om hur de ser på vår historia. Styckena är tagna ur ett längre resonemang, men just vissa rader kan stå för sig själva utan att jag gör våld på forskarens syfte, anser jag.

”Jag finner iakttagelsen intressant att fundera över. I globala värdeundersökningar under senare år har Sverige onekligen visat sig avvika mer än de flesta andra länder från de typer av värden som räknats som traditionella. Hit hör en hög värdering av religion och familj. De svenska resultaten pekar istället på en ovanligt stor anslutning till det som kallas ”emancipativa” värden: tro på tolerans, politik, kvinnors frigörelse, sekularisering, individens ansvar och rättigheter. Ser man det så, har kanske min kollega från en annan kultur rätt. Just svenskar och andra skandinaver har måhända särskilt svårt att förstå Fadimes far eller Saras bror. Även vi lever bundna i en viss kultur.” Eva Österberg (Heder, hat, förtvivlan)

”Sekulariseringen i väst har inneburit att vi avlägsnat oss från föreställningen om att man bör eftersträva absoluta sanningar och värden. I andra delar av vår värld har denna idétradition, som där förknippas med modernitetens sämsta sidor, kritiserats och man har istället eftersträvat att återuppliva absoluta sanningar, normer och värderingar. Man kan här tala om en sakralisering av samhällslivet.” Kenneth Johansson (Heder, ära och skam)

”Från 1600-1900-talet tog staten över som reglerare, baserad på lagstiftning och bevisning vid domstolar. I Sverige hanterades brottslighet och brott mot heder i domstolar, och inte av anhöriga och släkter, eftersom vi tidigt hade en starkt legalistisk stat.
Kvinnor och män försvarade sin heder och sexualmoral på liknande sätt, men heder var mer förknippat med att man inte ljög. Ljög man var man en ärelös människa. Det var också viktigt att följa de kristna 10 Guds bud.” Marie Lindstedt Cronberg (Dagens hedersmord kontra nordiska kvinnors historia)

”Inlägget målar upp två skilda modeller för individens in- lemmande och överlevnad i samhället och gruppen. Begrepp som klanen, familjen, grupplojaliteten och det sociala skyddet tas i bruk för att visa på avgörande skillnader mellan området norr, söder och öster om Medelhavet och det svenska välfärdsamhället med sin starka offentliga sektor. Lojaliteten mot familjen sägs bli det högsta värdet i den ”normernas hierarki” som innebär att individen har en absolut skyldighet att underordna sig kollektivet, eller mer exakt klanens huvudman. Det svenska samhället utmärks istället, åtminstone hittills, tillfogar Hjärpe försiktigtvis, av rakt motsatt förhållningssätt. Välfärdsstaten vilar på en ”principiell individualism” garanterad av den offentliga sektorn och det statliga rättssystemet.” Simon Ekström (Vad mord vill säga)

”Samtidigt hjälper de historiska parallellerna oss att se tydligare var skillnaderna ligger mellan heder som ett allmänt värde, och heder som till och med legitimerar mord och följaktligen är det allt överskuggande värdet. Våld och sexualitet rörde sig också i Sverige i historisk tid ofta på hederns fält. Men staten och lagen tog tidigt hand om brotten mot normerna och förbjöd släktfejder och privathämnd. Och hedern legitimerade för staten egentligen aldrig att någon blev dödad, inte heller kvinnor i ett patriarkalt system.” Eva Österberg (Heder, hat, förtvivlan)

Hedersmord, Tusen år av hederskulturer KENNETH JOHANSSON (RED.)
Historiska Media Lund
http://www.historiskamedia.se
info@historiskamedia.se