MP och dess ungdomsförbund lägger all skuld på svenska folket som vanligt.

3 mars, 2019

Det är vi som inte vill blanda oss tillräckligt. Det är vårat fel att de mördas och våldtas.

”Grunden till integrationsproblematiken är svenskarnas nationalchauvinism.

Vi är solidariska och tar in folk som ska integreras. Men själva vill vi enbart kompromissa bort ytliga delar av vår egen kultur, typ matvanor, skriver Manuel Cortez Azero och Hedda Berkesand från Grön Ungdom.”

Varför skall vi välja bort en kultur som fungerat i tusentals år? Enbart för att globalisterna vill utplåna vårt folk och våran kultur?

Varför tar inte MP och räcker upp handen och erkänner att de har gjort allt de kan för att förstöra vårat land?

Problemets början och slut ligger i svenskarnas nationalchauvinism. Efter andra världskriget blev Sverige rikt och två behov uppstod, det ena var arbetskraft. Den motsägelsefulla nationalchauvinistiska tankegången kan slarvigt sammanfattas så här: Svensk kultur är överlägsen, därför är vi solidariska och tar in folk som ska integreras. Men svensk kultur är överlägsen, därför bör vi enbart kompromissa bort ytliga delar av vår egen kultur, typ matvanor, och inte delta i någon djupare integration. Världen är här. Globaliseringen kommer att fortsätta. Trots högernationalism, trots och på grund av klimatförändringar. Demokratin måste återerövras i den globaliserande världen; erövringsförsöken blir bara segerrika om vi lugnt och behärskat kompromissar och integrerar. Lyckas vi inte med det är de tragiska dödsskjutningarna i förorten bara en försmak av vad som kommer.

Varför vill Miljöpartiet att Sverige och dess folk ska utplånas?

Jag önskar att mer folk inser hur globalistiska de är.

Varjager


SKAMMENS DAG I RIKSDAGEN

24 maj, 2013

Sprid detta till alla. Då media inte vill att folk skall kunna bilda sig en uppfattning om det.

”Igår beslutade riksdagen att ge ”gratis” vård till papperslösa. En enig 7-klöver i riksdagen drev igenom detta beslut. Enda parti som röstade nej till betänkandet var Sverigedemokraterna. Björn Söder kallade det för skammens dag i riksdagen.

Idag har jag letat efter artiklar i media om detta beslut men i stort sett endast funnit en kort och ofullständig TT-artikel som publicerats i ett antal tidningar. Artikeln används till och med av de stora tidningarna som SvD. Läs TT-artikeln.

Som ni kan se i artikeln utelämnas t.ex. uppgiften om att mediciner och sjukresor också ingår. Inga uppgifter om vilka avgifter de papperslösa kommer att få betala omnämns heller inte i artikeln. Allt för att hålla den stora massan ovetande om fakta.

På ledarsidorna i de stora tidningarna är det också helt tyst eller rättare sagt helt blankt.

Av detta kan man dra slutsatsen att media inser vilken sprängkraft det är i denna fråga om alla fakta når ut till de breda massorna i samhället och då framförallt till den stora gruppen av pensionärer. Media är fullt medvetna att om detta sker kommer Sverigedemokraterna gynnas väldigt starkt av flera grupper i samhället.”

Alla Sverigevänliga bloggar måste lyfta fram detta!

Varjager


Om pappan fick asyl 2009 och familjen återförenades för några veckor sedan. Hur kan då yngsta barnet vara 8 månader????

15 februari, 2013

Fundera på det? För reportern ställer inga sådana frågor. Utan säger i princip bara-Svensk, var tyst och betala.

Ali Mohamed Nur kom till Sverige 2009. Han bodde först i Göteborg men valde sedan att flytta till Växjö.
– Jag tyckte att Göteborg var för stort och ville till en mindre stad, berättar han.
Amina Aden och barnen har under de senaste åren bott under enkla förhållanden i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och kom till Sverige i mitten av januari efter att ha fått uppehållstillstånd. Ali Mohamed Nur tar upp sitt yngsta barn i famnen, Abdirahman som är åtta månader, och pussar honom på kinden.
– Jag blev jätteglad när de fick ett positivt svar om uppehållstillståndet. Det var jobbigt att leva här utan dem. Men nu är det jobbigt att leva med dem i en så här liten lägenhet, riktigt jobbigt, säger han.”

Det finns väl ingen längre son kan tvivla på att de så kallade journalisterna i Sverige idag är sopprena? Är detta en ny jungfrufödsel? Då de inte träffats på år och dg??

Varjager


Ganna Chyzhevska- Hur man piskar upp en mediastorm

30 oktober, 2011

Ganna Chyzhevska, 90-årig medborgare i Ukraina, ska utvisas från Sverige till sitt hemland. Det har migrationsverket beslutat, eftersom hon inte har några lagliga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige.

En kampanj, regisserad av Ganna Chyzhevskas 34-åriga barnbarn Anna Otto och orkestrerad av media, har piskat upp en folkstorm för att Ganna Chyzhevska ska få stanna.

Nu ska Europadomstolen granska ärendet, och i väntan på deras utslag har Chyzhevska fått en tids respit.

Så här går det till när media missbrukar sin makt och vill bestämma vilka som ska få uppehållstillstånd i landet.
Inte oväntat rantar opportunistiska vindflöjlar och vått-pekfinger-i-luften-politiker efter och säger sig nu vilja ändra den utlänningslag som de själva i största enighet har beslutat om.

Sedan 1980 har Sverige tagit emot mer än 600 000 anhöriginvandrare, därav 135 032 anhöriga till flyktingar.

Därmed placerar sig Sverige bland toppländerna, räknat per capita, även när det gäller den här sortens invandring som är mycket kostsam för landet.

Men det räcker inte för media. De vill ha hit ännu fler.

Specialgrenen är att piska upp folkstormar genom att iscensätta nationella snyftorgier utifrån individuella fall.

Ganna Chyzhevska passar perfekt i den mediala dramaturgin. Vi blir alla berörda av ömmande fall. Ingenting är enklare än att ta ställning för någon som det är synd om.

Läs mer i Julia Caesars klarsynta krönika på bloggen Snaphanen.

En migga berättar om fallet Anna Chyzhevska.

Kan Sverige ta hand om alla fattiga i världen ? (video).

Politik handlar om att prioritera- alla kan inte få allt.
Den svenska välfärden kan inte bli en global allemansrätt.

Den svenska äldreomsorgen går redan på knä.
Vilka ska sparkas ut för att ge plats åt utländska åldringar (och deras skattefinansierade tolkar) ?

Vem vill betala högre skatt för att bekosta vården av utländska åldringar ?

Verkligheten för äldre svenskar

//Elfyma+


Allemansrätten -en grundlagsskyddad myt ?

11 juli, 2011

Allemansrätten har utvecklats från ett ­privat samförstånd mellan en markägare och hans granne eller bekant, som plockade bär och svamp, med rätt för ägaren att säga ifrån när som helst.
Nu har markägaren ofta ingenting att säga till om, särskilt när allemansrätten gäller under strandskyddet, skriver Sture Åström f.d. styrelseledamot Medborgarrättsrörelsen i SN.

Efter stark kritik från ­Lantbrukarnas ­Riksförbund (LRF) mot kommersiellt missbruk av allemansrätten har ­Naturvårdsverket tillsatt en expertgrupp med en representant för LRF för en översyn av dess tillämpning. Men översynen måste bli ­grundligare än så.

I vår grundlag skall alla ha tillgång till ­privat mark enligt allemansrätten.
Men även ­äganderätten skall tryggas så att ingen kan tvingas avstå egendom utan ersättning.

Miljöbalken nämner hänsyn och varsamhet mot naturen men inte hänsyn till markägare.
Man hävdar att inga lagar behövs, eftersom allemansrätten handlar om en urgammal ”sedvanerätt”, vars ­innebörd myndigheterna tolkar.
I boken: ”Den ­grundlagskyddade myten” har Gunnar Wiktorsson grundligt visat att någon sådan aldrig funnits. Det är en politisk bluff.

Utan klara lagregler har ­ambitiösa tjänstemän ­kunnat ­driva ­tolkningen långt bortom förnuft och ­anständighet i orwellskt nyspråk.

Under ­hundra år har både allmänhet och myndigheter ­använt begreppet ”tomt” för den mark man köpt med sitt hus och som i juridiken ­benämns ”­fastighet”, den mark man äger.

Efter ­decenniers omtolkning använder ­myndigheterna begreppen ”tomt” ­eller ”­tomtplats” bara för ett område närmast ­huset, där ägaren skall få känna sig hemma. ­
Övrig mark på fastigheten skall vara ”allemansrättsligt tillgänglig”.

Naturvårdsverkets ­handbok 2009.4 ger anvisningar för kommunernas handläggning av dispenser från strandskyddet: ”Tomtplatsen bör bestämmas så att intrånget i allemansrätten blir så litet som möjligt.”

Ägarens tomtplats gör alltså ­intrång på ­andras rätt till hans egen mark.
Detta ­perverterade språkbruk visar att det ­handlar om ­funktionssocialisering, som godtyckligt ­smugits fram utan demokratisk ­kontroll. ­

Handboken nämner aldrig hänsyn till markägaren eller ­Europakonventionens skydd för äganderätt och hemfrid.

Runtom i landet gör länsstyrelserna nu syn av stränderna.

I Trelleborg fick ­hundrafemtio strandägare anmärkningar.
Paret Nordkvist fick veta att sjuttiofem procent av deras mark skall vara ”allemansrättsligt tillgänglig”.
Där får de utan tillstånd inte ställa möbler, inte klippa ­gräset, inte odla något annat, inte röja sly eller fälla träd.
Vad består ägandet då i, mer än plikten att städa bort andras sopor?

Det mest omfattande missbruket av allemansrätten står myndigheterna för!

Expertgruppen måste ­kompletteras dels med intressenter för ­grundläggande rättssäkerhet och europarätt, exempelvis Medborgarrättsrörelsen MRR, och dels med ­företrädare för andra markägare än LRF, exempelvis Villaägarna och Nätverket Rätt Strandskydd NRS, avslutar Sture Åström.

SvD 14juli: Det finns ingen möjlighet att nyttja allemansrätten utan att direkt bryta mot miljöbalken. Så fort du tar ett kliv in på mark- eller skogsägarens lagfarna mark, påbörjar du ett lagbrott mot densamma.

Detta genom att trampa ner skogsplantor, bärris, mossor med mera. Detsamma gäller då du parkerar din bil på icke allmän privat väg eller mark.

Tagande av naturalster oavsett slag – bär, svamp, mossa med mera – på annans fastighet är stöld och följaktligen är i nästa led upparbetning, förädling och försäljning av dessa alster häleri. (SvD-Brännpunkt)

 

Kommentar:
Politikerna skänker bort svenska markägares rättigheter för att vinna väljare.
Men inte nog med det.
Våra politiker har även infört en global ”Allemansrätt” till den svenska sjukvården, till våra skolor och universitet, och access till våra pensionssystem för att vinna PK-poäng.
Svenska skattebetalare som protesterar mot dessa ”allemansrätter” utmålas som ”rasister” och ”främlingsfientliga”.

//Elfyma+