MSB beskriver en mottagning i kris – ett land i kris.

5 november, 2015

Migrant-invasionen tar sig allt bisarrare uttryck. (Uppdaterat 6/11)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som samordnar myndigheternas hantering av flyktingsituationen i Sverige, skriver att situationen är ansträngd,  framförallt när det gäller boendelösningar för asylsökande.

Flera kommuner har svårt att ordna vård, skola och omsorg åt alla. Även förmågan att ta hand om ensamkommande barn är starkt utmanad.

MSB:s samlade bedömning är att alla aktörer, även de som i dag inte är främst berörda, bör vidta förberedande åtgärder för en långvarig hantering. Förmågan att hantera situationen utan att annan samhällsviktig verksamhet åsidosätts behöver upprätthållas, skriver MSB.

Läs och begrunda de två sista meningarna. Kan det bli allvarligare ?
Har undantagstillstånd införts i Sverige ?

Lägg därtill att det är svårt att hitta lämpliga lokaler. Barn, äldre, sjuka och gravida sover i vissa fall på madrasser på golvet under längre tid och på en del platser går det inte att upprätthålla tillfredställande förhållanden.
Enligt flera rapporter skapar trångboddhet och en upplevd hotbild oro.

Kommuner har även tagit tillbaka vissa platser för vuxna då de behövs till ensamkommande barn. Dessutom har den upplevda hotbilden lett till att erbjudanden om boenden har dragits tillbaka.

Flera aktörer har fått information om att försäkringspremierna kan höjas, eller att försäkringsbolag ställer högre krav, på bevakning och personal nattetid. Detta har bland annat lett till frågor från kommunerna om ersättning för ökade kostnader.

I mindre orter med ett stort antal asylsökande har polisen den senaste veckan sett en viss ökning av uttryckt missnöje med asylmottagningen. Det har genomförts ett antal manifestationer för och emot flyktingmottagande, men polisen rapporterar inga större ordningsstörningar i samband med dessa.

Polisen och Migrationsverket rapporterar om ordningsstörningar på boenden, vilket främst kopplas till trångboddheten. Som en följd har bevakningen på boendena utökats. Polisen rapporterar att fem av sju polisregioner bedömer läget som ansträngt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att det är viktigt att staten bistår de kommuner som överväger att bli ankomstkommuner med full kostnadstäckning. Dessutom ställs frågor kring viten i de fall där kommuner har svårt att upprätthålla gällande regler i samband med mottagande av de ensamkommande barnen. (MSB).

Dags att tala om volymer ?
Dags att avskaffa några pullfaktorer ?

/Elfyma+