DEKADANSENS KYRKA

6 maj, 2013

I Skråmåla fanns på 1800-talet en målare vid namn Peder Larsson som

anlitades  för att utföra vissa målningsreparationer i ortens kyrka.

Här nedan kan vi se hans väl specificerade räkning från detta arbete.

Räkning öfer utförda reparationer i Skråmåla kyrka år 1805.

Gjort himlen klar i öster                           3:10

Satt ny stjärt på paradisormen                  2:20

Hjälpt upp det ludna på Eva                    1:-

Satt ny pung på Judas Iskariot                 1:75

Öferstrukit prostens piga fyra gånger      3:50

Satt nya klöfar på satan                            2:35

Förbättrat de Babyloniska skökorna i

Skrefet                                                      2:25

                                                            

Satt nya bröst på Magdalena                    1:80

Igenkittat en spricka på Jungfru Maria    2:15

Satt nytt hufud på Adams hemlighet       1:80

Putsat Heliga Jungfrun fram och bak

och gjort henne ett nytt barn                    12:-

                      Summa                               33:90

Man fick mycket uträttat för 33:90 på den tiden!

Vänligen

Janne


PK-media puffar för att MP skall samarbeta med M.

17 februari, 2013

Nu när Center och KD verkar ha gjort sitt. MP stämmer ju väl in i Reinfeldt nedmontering av Sverige som folk och nation.

”Miljöpartiet växer i SvD/Sifos väljarbarometer och för första gången hamnar både Centern och Kristdemokraterna under riksdagsspärren. Med ett sådant valresultat är Miljöpartiet Fredrik Reinfeldts enda chans att behålla makten.”

Men det är det inte. Skulle Reinfeldt bry sig om Sverige skulle han söka samarbete med SD. Minska massinvandringen och ställa krav på de som är här. Men det skulle innebära att Reinfeldt fick avbryta sin nedmontering av Sverige som nation. Frågan är om inte det är hans högsta önskan och mål. Att bli den första statsman som upplöst sin egen nation för att ingå i EU:s förenta stater?

Varjager


Ganna Chyzhevska- Hur man piskar upp en mediastorm

30 oktober, 2011

Ganna Chyzhevska, 90-årig medborgare i Ukraina, ska utvisas från Sverige till sitt hemland. Det har migrationsverket beslutat, eftersom hon inte har några lagliga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige.

En kampanj, regisserad av Ganna Chyzhevskas 34-åriga barnbarn Anna Otto och orkestrerad av media, har piskat upp en folkstorm för att Ganna Chyzhevska ska få stanna.

Nu ska Europadomstolen granska ärendet, och i väntan på deras utslag har Chyzhevska fått en tids respit.

Så här går det till när media missbrukar sin makt och vill bestämma vilka som ska få uppehållstillstånd i landet.
Inte oväntat rantar opportunistiska vindflöjlar och vått-pekfinger-i-luften-politiker efter och säger sig nu vilja ändra den utlänningslag som de själva i största enighet har beslutat om.

Sedan 1980 har Sverige tagit emot mer än 600 000 anhöriginvandrare, därav 135 032 anhöriga till flyktingar.

Därmed placerar sig Sverige bland toppländerna, räknat per capita, även när det gäller den här sortens invandring som är mycket kostsam för landet.

Men det räcker inte för media. De vill ha hit ännu fler.

Specialgrenen är att piska upp folkstormar genom att iscensätta nationella snyftorgier utifrån individuella fall.

Ganna Chyzhevska passar perfekt i den mediala dramaturgin. Vi blir alla berörda av ömmande fall. Ingenting är enklare än att ta ställning för någon som det är synd om.

Läs mer i Julia Caesars klarsynta krönika på bloggen Snaphanen.

En migga berättar om fallet Anna Chyzhevska.

Kan Sverige ta hand om alla fattiga i världen ? (video).

Politik handlar om att prioritera- alla kan inte få allt.
Den svenska välfärden kan inte bli en global allemansrätt.

Den svenska äldreomsorgen går redan på knä.
Vilka ska sparkas ut för att ge plats åt utländska åldringar (och deras skattefinansierade tolkar) ?

Vem vill betala högre skatt för att bekosta vården av utländska åldringar ?

Verkligheten för äldre svenskar

//Elfyma+


Allemansrätten -en grundlagsskyddad myt ?

11 juli, 2011

Allemansrätten har utvecklats från ett ­privat samförstånd mellan en markägare och hans granne eller bekant, som plockade bär och svamp, med rätt för ägaren att säga ifrån när som helst.
Nu har markägaren ofta ingenting att säga till om, särskilt när allemansrätten gäller under strandskyddet, skriver Sture Åström f.d. styrelseledamot Medborgarrättsrörelsen i SN.

Efter stark kritik från ­Lantbrukarnas ­Riksförbund (LRF) mot kommersiellt missbruk av allemansrätten har ­Naturvårdsverket tillsatt en expertgrupp med en representant för LRF för en översyn av dess tillämpning. Men översynen måste bli ­grundligare än så.

I vår grundlag skall alla ha tillgång till ­privat mark enligt allemansrätten.
Men även ­äganderätten skall tryggas så att ingen kan tvingas avstå egendom utan ersättning.

Miljöbalken nämner hänsyn och varsamhet mot naturen men inte hänsyn till markägare.
Man hävdar att inga lagar behövs, eftersom allemansrätten handlar om en urgammal ”sedvanerätt”, vars ­innebörd myndigheterna tolkar.
I boken: ”Den ­grundlagskyddade myten” har Gunnar Wiktorsson grundligt visat att någon sådan aldrig funnits. Det är en politisk bluff.

Utan klara lagregler har ­ambitiösa tjänstemän ­kunnat ­driva ­tolkningen långt bortom förnuft och ­anständighet i orwellskt nyspråk.

Under ­hundra år har både allmänhet och myndigheter ­använt begreppet ”tomt” för den mark man köpt med sitt hus och som i juridiken ­benämns ”­fastighet”, den mark man äger.

Efter ­decenniers omtolkning använder ­myndigheterna begreppen ”tomt” ­eller ”­tomtplats” bara för ett område närmast ­huset, där ägaren skall få känna sig hemma. ­
Övrig mark på fastigheten skall vara ”allemansrättsligt tillgänglig”.

Naturvårdsverkets ­handbok 2009.4 ger anvisningar för kommunernas handläggning av dispenser från strandskyddet: ”Tomtplatsen bör bestämmas så att intrånget i allemansrätten blir så litet som möjligt.”

Ägarens tomtplats gör alltså ­intrång på ­andras rätt till hans egen mark.
Detta ­perverterade språkbruk visar att det ­handlar om ­funktionssocialisering, som godtyckligt ­smugits fram utan demokratisk ­kontroll. ­

Handboken nämner aldrig hänsyn till markägaren eller ­Europakonventionens skydd för äganderätt och hemfrid.

Runtom i landet gör länsstyrelserna nu syn av stränderna.

I Trelleborg fick ­hundrafemtio strandägare anmärkningar.
Paret Nordkvist fick veta att sjuttiofem procent av deras mark skall vara ”allemansrättsligt tillgänglig”.
Där får de utan tillstånd inte ställa möbler, inte klippa ­gräset, inte odla något annat, inte röja sly eller fälla träd.
Vad består ägandet då i, mer än plikten att städa bort andras sopor?

Det mest omfattande missbruket av allemansrätten står myndigheterna för!

Expertgruppen måste ­kompletteras dels med intressenter för ­grundläggande rättssäkerhet och europarätt, exempelvis Medborgarrättsrörelsen MRR, och dels med ­företrädare för andra markägare än LRF, exempelvis Villaägarna och Nätverket Rätt Strandskydd NRS, avslutar Sture Åström.

SvD 14juli: Det finns ingen möjlighet att nyttja allemansrätten utan att direkt bryta mot miljöbalken. Så fort du tar ett kliv in på mark- eller skogsägarens lagfarna mark, påbörjar du ett lagbrott mot densamma.

Detta genom att trampa ner skogsplantor, bärris, mossor med mera. Detsamma gäller då du parkerar din bil på icke allmän privat väg eller mark.

Tagande av naturalster oavsett slag – bär, svamp, mossa med mera – på annans fastighet är stöld och följaktligen är i nästa led upparbetning, förädling och försäljning av dessa alster häleri. (SvD-Brännpunkt)

 

Kommentar:
Politikerna skänker bort svenska markägares rättigheter för att vinna väljare.
Men inte nog med det.
Våra politiker har även infört en global ”Allemansrätt” till den svenska sjukvården, till våra skolor och universitet, och access till våra pensionssystem för att vinna PK-poäng.
Svenska skattebetalare som protesterar mot dessa ”allemansrätter” utmålas som ”rasister” och ”främlingsfientliga”.

//Elfyma+