En bonde i tiden ?

25 juli, 2017

Varje vecka, året tunt, tvingas en mjölkbonde lägga ner sitt och sina föräldrars livsverk.

Frågan är då vad bönderna ska satsa på istället för den sinande inkomsten från kossorna ? Och att hitta köpare till ett olönsamt jordbruk är inte lätt.

De som inte har lust att göra som politikerna vill, flytta in i bagarstugan och hyra ut mangårdsbyggnaden till ”nyanlända”, kan göra som Åsa Bark i Trollhättan för att finna en ny inkomstkälla. (GP).

Historien är så otrolig att man kan nästan tro att någon skojar med GP.

/Elfyma+


Ännu ett offer

24 juli, 2017

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polis-dog-blev-pakord-efter-vapnat-ran/

En polis har dött efter en rånarjakt i Göteborg.

De fyra rånarna flydde springande över E20 och vid polisjakten blev en polisman i 40-årsåldern påkörd av en bilist.

 

Det var vid halv tio-tiden på söndagen som fyra maskerade personer, varav en med ett pistolliknande föremål i handen, rånade en tobaksaffär på Kaggeledstorget i Göteborg.

………..

 

Hur många polisers liv anser de styrande av “den humanitära stormakten Sverige” att deras godhetsgloria ska få kosta? Hur många svenskars liv överhuvudtaget skall tillintetgöras på grund av den ansvarslösa massinvandringspolitik som har bedrivits under senare decennier.!?

 

Fanns det någon överjordisk rättvisa i denna värld så borde det åtminstone vara polischefen Dan Eliasson som befann sig på motorvägen i eftersökandet av sina egna “skyddslingar”…

 

För att be om den stilla nåden att han därtill vid sin sida hade Fredrik Reinfeldtoch Stefan Löfvén måste man nog vara något mer religiöst lagd!

 

Arma Sverige!

 

//Kenneth Sandberg


Svenska män och kvinnor! Vi har rätt att göra uppror!

24 juli, 2017

Svenska män och kvinnor! Vi har rätt att göra uppror!

Sjuklövern har nämligen brutit Samhällskontraktet –

Grundlagen – och därmed också avskaffat det demokratiska styrelseskicket.


Enligt vår grundlag skall folket i val eller i folkomröst-

ning underställas de samhällsviktiga frågorna. En så-

dan var och är bl a massinvandringen.


Men inte nog att man frångått denna grundlagsfästa

princip. Sjuklöverns totala politiska förfall i regering och riksdag på grund av inkompetens och en skrupelfri mo-

ral har nu också medfört den statliga förvaltningens sönderfall.

 


En av demokratins hörnpelare – Parlamentarismen –

avskaffades för ett år sedan av sjuklövern gemensamt

– genom införande av Decemberöverenskommelsen (DÖ).

När trycket från medborgarna blev för stort avskaffades DÖ formellt men i praktiken lever den fortfarande

kvar.

När nu Alliansen i stället för att inlämna misstroende och avsätta regeringen, istället håller på att snattra som apor utan avsikt att göra vad Regeringsformen kräver framstår också denna som totalt handlingsför-

lamad. Men samtidigt som ett sådant beslut vore att

återupprätta parlamentarismen och därför är nödvändigt måste varje medborg-

are fasa för konsekvenserna av en sådan åtgärd.


Alternativet nämligen – Anna Kinberg Batra – kan få vilken stabil individ som helst att ligga sömnlös. Att inte moderat-

erna omgående tar bort denna totala olycka och obe-

gåvade person från allt politiskt inflytande visar att tom 15 procent av väljaropinionen är för mycket. 


Vi ser förfallet inte minst genom att någon statlig förvalt-

ningsmyndighet eller bolag så gott som varje vecka numera hamnar på tidningarnas första sidor för korruption eller för lagstridig eller brottslig myndig-

hetsutövning.


Under senare tid har sådana bolag och myndigheter som; Migrationsverket, Arbetsmarkads-

verket, Vattenfall, Telia, Postnord, Riksrevisionsverket,

Transportstyrelsen etc under månader förekommit

som förstanyheter i medierna pga såväl kompetens-

mässigt som moraliskt förfall. Detta har givetvis sin grund i att samma brister finns hos deras uppdragsgivare – regering och riksdag men också hos de politiker som utgör kärnan i sjuklövern.

Sådana beslut är bl a att man numera överlämnar befogenheter till myndigheterna som då Sverige hade

kompetenta och hederliga regeringar, ministrarna själva tog ansvar, men också övervakade de myndigheter de hade ansvar för.


I dag kan man med fog påstå att många ministrar inte minst statsministern överlämnar sådant ansvar till myndigheterna, som de inte endast moraliskt själva borde ta utan även sådant som de enligt Regeringsfor-

men själva skall ta. Detta kan ha sin grund i flera orsaker som t ex bristande kompetens, rädsla för att ta ansvar men också brist på ledarskapsförmåga.


Att t ex till generaldirektören för Immigrationsverket överlämna rätten att utfärda permanenta uppehållstill-

stånd är ett sådant exempel. Men sannolikt är dagens brister inom den offentliga förvaltningen till stor del

sammanhängande med uselt och inkompetent ledar-

skap hos landets högsta ledning.


Även om man inte kan förhindra den offentliga förvalt-

ningens fortsatta förfall enbart genom att staga upp

myndigheternas regelsystem är det en nödvändig reform som borde startas omedelbart.


Detta borde också gälla kraven på statliga tjänstemän

generellt. I dag kommer huvuddelen av dessa direkt från studier utan någon som helst praktik från yrkesliv utanför den statliga och kommunala förvaltningen.

Därför saknar en stor del av dessa myndighters per-

sonal förutsättningar att med utgångspunkt från vår grundlags-, allmänna lagstiftnings- och medborgarnas

allmänna värdegrund, förmåga att fatta rätta beslut.

Till dessa myndigheter hör i hög grad sådana som

Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektion-

en, Justitieombudsmannen (JO), Barnombudsmannen

(BO) etc. Bl a dessa myndighetschefer och tjänstemän

är de som oftast bryter mot lagen och den värdegrund vi grundlagsfäst men också lagt fast i allmän lagstift-

ning.  Dessa är myndigheter som visar på en tydlig osjälvständighet när det gäller att hävda lagar och lagstiftad värdegrund. De handlar ofta i något man kan kalla godhets- snällhets- eller tyckasyndom-syndrom.

De tolkar ofta lagarna utifrån vad vi i dag kallar politisk

korrekthet (PK). Endera helt efter känsla alternativt

vad pk-eliten anser vara rätt. Detta gör att t ex inte minst religiösa muslimska friskolor dagligen kan få kränka och ”våldföra” sig på framförallt flickor i dessa

skolor. Såväl Skolinspektionen som DO bryter i sina

beslut regelmässigt mot rätten för barn att inte behöva deltaga i konfessionella inslag i dessa skolor. De grun-

dar ofta sina beslut med något så omdömeslöst och

omoget uttalande som att barnen i dessa skolor har rätt av avsäga sig konfessionella inslag i undervisningen. Hur begåvad är den myndighetsperson som tror att ungar mellan 6 – 13 års

ålder vågar eller har den självständighet att de kan hävda sig i dessa sammanhang?


Trots att selektering av barn utifrån kön är förbjudet friade skolinspektionen en muslimsk friskola som just gjorde och troligen fortfarande gör detta.


Jo är en annan myndighet som i dag knappast har något berättigande.  Denna har i så hög grad anammat godhetssyndromet att den tillåter bl a EU-emigranter färdas på våra allmänna vägar med bilar och husvagn-

ar som belagts med körförbud.


Trots att massinvandringen medfört en sådan katastrofal ökning av brottsligheten i vårt land som aldrig tidigare förekommit söker ”sjuklövern” med inte minst statsminister Stefan Löfven i spetsen att dölja

eller förminska den. I stället tar han upp nazismen (vis-

serligen avskyvärd) som enligt Säpo organiserar på sin höjd 300 personer!


När han vid sin senaste resa ut i landet blev till-

frågad om det fanns någon fråga han hade med sig på denna resa svarade; ”En fråga jag fick med mig från ett besök i Auschwitz nyligen är den om nynazismen.

Där känner jag ett stort ansvar, för att vi ska göra allt för att förhindra en upprepning av det fruktansvärda som hände. Det kommer jag att läsa mer om och fundera över”.


Detta säger alltså en statsminister i Sverige när stora delar av världen i dag utsätts för en terror som inte på något vis står nazismen efter i våld och grymhet mot olik-

tänkande och etniskt andra grupper.


När hans eget land utsätts för en terror, brottslighet och grymhet som utgår från världens grymmaste och mest primitiva religion nämner han inte ens detta.

Att tusentals svenska kvinnor, män, flickor pojkar

sammantaget mördats, våldtagits, misshandlats, rånats, fått sin egendom i form av bilar och fastigheter

sönderbrända sedan tio år tillbaka och detta våld allmer accelererar. förskjuter och ignorerar landets statminister detta i stället för att förklara sig beredd att med alla medel bekämpa denna cancer i det

svenska samhället!


När han därför upprörs av individer som förnekar för-

intelsen men inte med ett ord eller viljeinriktning går till storms mot invandrarvåldet mot Sveriges folk, faller hans indignation platt till marken. Därigenom röjer hn sin totala falskhet och oförmåga till verklig medkänsla och ovilja att bekämpa invandrarvåldet.


Att 25 procent av svenska kvinnor/flickor inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott liksom att 35 procent ständigt känner otrygghet för det våld som denne landsför-

rädare och notoriske lögnare är skyldig till berör honom inte alls. Trots sin roll som landets

statsminister ignorerar han det helt och anser det

inte ens vara skäl att omnämna, när han reser i vårt landet. Detta är inte endast skandal utan visar på en person med en moral som väl kan jämföras med den förintelseförnekarna står för och vilken han i sin skenhelighet

påstår sig vilja varna för.


Slutsats:

–  Sverige är i dag endast en formell demokrati.

–  En regering och riksdag som inte i första hand 

   värnar, skyddar och verkar för sitt land och dess

   befolkning har förbrutit sig mot grundlagen.

–  Ett land där kulturen hos regering, riksdag och stats-

   förvaltningens tjänstemän helt skiljer sig från

   medborgarnas är endera på väg mot diktatur eller sin

   egen undergång (som kan bli våldsam).

–  Ett land som tillåter de myndigheter som skall

   övervaka och hävda lagarna men i stället

   accepter att dessa bryter mot dem är ingen rättsstat.

–  Riksdagspartier som med öppna ögon är beredda att

   släppa fram individer till statsminister och andra

   regeringsposter trots att dessa under en lång ”prak-

   tikperiod” visat sig inte endast totalt odugliga

   utan tom en fara för landet, saknar  totalt ansvar

   och måste av väljarna vid val bedömas där-

   efter.

–  Ett land kan inte ha olika värdegrund i de frågor som

   anges i grundlag eller allmän lagstiftning. Därför

   måste den kultur och de värderingar som grundar

   sig på islam förbjudas. Värdegrunden får aldrig bli

   mångkulturell. Konsekvensen av detta måste bli ut-

   visning av de invandrare som ej accepterar detta.

   Något annat alternativ skall inte ges. 


Grundlagen får betraktas som ett avtal mellan folket och de styrande. När de styrande ensidigt brutit detta avtal har medborgarna rätten att göra uppror och avsätta dem.

 

Olle Ljungbeck 


UN-djävulska plan…

23 juli, 2017

Hej,

Ta del av infon från UN i bifogad länk som rör ett utbyte av de etniska befolkningarna i utvecklade länder som bl.a Sverige…
Mycket skrämmande läsning och det stämmer väl överens med vad som nu sker i hela västvärlden.

Motiveringen till denna djävulskap är att vi i väst inte föder tillräckligt många barn. Så varför inte sätta in krafterna på att stimulera större familjer med fler barn ekonomiskt socialt etc istället för att totalt förinta våra civilisationer… Ingen skall ju inbilla i varje fall mig att det går att ersätta befolkningen i t.ex Europa med folk från MENA med de totalt motsatta kulturskillnaderna, religion, fanatism låg IQ etc.

Detta är en djävulsk plan som måste belysas samt stoppas annars är det BYBY till våra länder och vår avkommas framtid, detta står fast!

Inledningen till dessa dokument lyder:

Replacement Migration:
Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?

United Nations projections indicate that over the next 50 years, the populations of virtually all countries of Europe as well as Japan will face population decline and population ageing. The new challenges of declining and ageing populations will require comprehensive reassessments of many established policies and programmes, including those relating to international migration.

Focusing on these two striking and critical population trends, the report considers replacement migration for eight low-fertility countries (France, Germany, Italy, Japan, Republic of Korea, Russian Federation, United Kingdom and United States) and two regions (Europe and the European Union). Replacement migration refers to the international migration that a country would need to offset population decline and population ageing resulting from low fertility and mortality rates.

http://archive.is/xUQas

MVH
Kurtan


Verklighetens Sverige. 

22 juli, 2017

Varjager 


‘Everything will collapse’: German courts ‘overwhelmed’ by asylum seeker claims

21 juli, 2017

Tyskland står inför ett stort problem. Sverige har samma problem. 

The number of cases filed by asylum seekers challenging the decisions of immigration authorities in German courts has brought the legal system to the brink of collapse, a top German judge has warned in an interview.

The sheer number of cases filed has overwhelmed the civil courts of the country, said Robert Seegmuller, chairman of the Association of German Administrative Law Judges” 

Varjager 


Läs detta. 

20 juli, 2017

Men medan Sverige har omkring 20 000 poliser har New York ungefär 50 000. Dessutom har NYPD höga krav på dem som söker och poliserna är både bättre utbildade och avlönade. Ingångslönen är runt 30 000 kronor och efter drygt fem år ligger den kring 60 000 kronor. En annan viktig skillnad är samarbetet mellan polisen och militären, militärtjänstgöring ses som meriterande vid New York polisen. NYPD har decentraliserat makten och ansvaret ligger på lokal nivå, de polischefer som inte når de uppsatta målen omplaceras. Respekten för både yrket och ordningsmakten måste återvinnas, någonting New York har lyckats med. I Sverige har polisyrket låg status och låg lön. Dessutom är antalet poliser per invånare i Sverige bland de lägsta i EU enligt Tino Sanandajis bok Massutmaning.”

Det är väldigt skrämmande. Men det är är möjligt pga våra fega politiker

Varjager