Svenska män och kvinnor! Vi har rätt att göra uppror!

Svenska män och kvinnor! Vi har rätt att göra uppror!

Sjuklövern har nämligen brutit Samhällskontraktet –

Grundlagen – och därmed också avskaffat det demokratiska styrelseskicket.


Enligt vår grundlag skall folket i val eller i folkomröst-

ning underställas de samhällsviktiga frågorna. En så-

dan var och är bl a massinvandringen.


Men inte nog att man frångått denna grundlagsfästa

princip. Sjuklöverns totala politiska förfall i regering och riksdag på grund av inkompetens och en skrupelfri mo-

ral har nu också medfört den statliga förvaltningens sönderfall.

 


En av demokratins hörnpelare – Parlamentarismen –

avskaffades för ett år sedan av sjuklövern gemensamt

– genom införande av Decemberöverenskommelsen (DÖ).

När trycket från medborgarna blev för stort avskaffades DÖ formellt men i praktiken lever den fortfarande

kvar.

När nu Alliansen i stället för att inlämna misstroende och avsätta regeringen, istället håller på att snattra som apor utan avsikt att göra vad Regeringsformen kräver framstår också denna som totalt handlingsför-

lamad. Men samtidigt som ett sådant beslut vore att

återupprätta parlamentarismen och därför är nödvändigt måste varje medborg-

are fasa för konsekvenserna av en sådan åtgärd.


Alternativet nämligen – Anna Kinberg Batra – kan få vilken stabil individ som helst att ligga sömnlös. Att inte moderat-

erna omgående tar bort denna totala olycka och obe-

gåvade person från allt politiskt inflytande visar att tom 15 procent av väljaropinionen är för mycket. 


Vi ser förfallet inte minst genom att någon statlig förvalt-

ningsmyndighet eller bolag så gott som varje vecka numera hamnar på tidningarnas första sidor för korruption eller för lagstridig eller brottslig myndig-

hetsutövning.


Under senare tid har sådana bolag och myndigheter som; Migrationsverket, Arbetsmarkads-

verket, Vattenfall, Telia, Postnord, Riksrevisionsverket,

Transportstyrelsen etc under månader förekommit

som förstanyheter i medierna pga såväl kompetens-

mässigt som moraliskt förfall. Detta har givetvis sin grund i att samma brister finns hos deras uppdragsgivare – regering och riksdag men också hos de politiker som utgör kärnan i sjuklövern.

Sådana beslut är bl a att man numera överlämnar befogenheter till myndigheterna som då Sverige hade

kompetenta och hederliga regeringar, ministrarna själva tog ansvar, men också övervakade de myndigheter de hade ansvar för.


I dag kan man med fog påstå att många ministrar inte minst statsministern överlämnar sådant ansvar till myndigheterna, som de inte endast moraliskt själva borde ta utan även sådant som de enligt Regeringsfor-

men själva skall ta. Detta kan ha sin grund i flera orsaker som t ex bristande kompetens, rädsla för att ta ansvar men också brist på ledarskapsförmåga.


Att t ex till generaldirektören för Immigrationsverket överlämna rätten att utfärda permanenta uppehållstill-

stånd är ett sådant exempel. Men sannolikt är dagens brister inom den offentliga förvaltningen till stor del

sammanhängande med uselt och inkompetent ledar-

skap hos landets högsta ledning.


Även om man inte kan förhindra den offentliga förvalt-

ningens fortsatta förfall enbart genom att staga upp

myndigheternas regelsystem är det en nödvändig reform som borde startas omedelbart.


Detta borde också gälla kraven på statliga tjänstemän

generellt. I dag kommer huvuddelen av dessa direkt från studier utan någon som helst praktik från yrkesliv utanför den statliga och kommunala förvaltningen.

Därför saknar en stor del av dessa myndighters per-

sonal förutsättningar att med utgångspunkt från vår grundlags-, allmänna lagstiftnings- och medborgarnas

allmänna värdegrund, förmåga att fatta rätta beslut.

Till dessa myndigheter hör i hög grad sådana som

Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektion-

en, Justitieombudsmannen (JO), Barnombudsmannen

(BO) etc. Bl a dessa myndighetschefer och tjänstemän

är de som oftast bryter mot lagen och den värdegrund vi grundlagsfäst men också lagt fast i allmän lagstift-

ning.  Dessa är myndigheter som visar på en tydlig osjälvständighet när det gäller att hävda lagar och lagstiftad värdegrund. De handlar ofta i något man kan kalla godhets- snällhets- eller tyckasyndom-syndrom.

De tolkar ofta lagarna utifrån vad vi i dag kallar politisk

korrekthet (PK). Endera helt efter känsla alternativt

vad pk-eliten anser vara rätt. Detta gör att t ex inte minst religiösa muslimska friskolor dagligen kan få kränka och ”våldföra” sig på framförallt flickor i dessa

skolor. Såväl Skolinspektionen som DO bryter i sina

beslut regelmässigt mot rätten för barn att inte behöva deltaga i konfessionella inslag i dessa skolor. De grun-

dar ofta sina beslut med något så omdömeslöst och

omoget uttalande som att barnen i dessa skolor har rätt av avsäga sig konfessionella inslag i undervisningen. Hur begåvad är den myndighetsperson som tror att ungar mellan 6 – 13 års

ålder vågar eller har den självständighet att de kan hävda sig i dessa sammanhang?


Trots att selektering av barn utifrån kön är förbjudet friade skolinspektionen en muslimsk friskola som just gjorde och troligen fortfarande gör detta.


Jo är en annan myndighet som i dag knappast har något berättigande.  Denna har i så hög grad anammat godhetssyndromet att den tillåter bl a EU-emigranter färdas på våra allmänna vägar med bilar och husvagn-

ar som belagts med körförbud.


Trots att massinvandringen medfört en sådan katastrofal ökning av brottsligheten i vårt land som aldrig tidigare förekommit söker ”sjuklövern” med inte minst statsminister Stefan Löfven i spetsen att dölja

eller förminska den. I stället tar han upp nazismen (vis-

serligen avskyvärd) som enligt Säpo organiserar på sin höjd 300 personer!


När han vid sin senaste resa ut i landet blev till-

frågad om det fanns någon fråga han hade med sig på denna resa svarade; ”En fråga jag fick med mig från ett besök i Auschwitz nyligen är den om nynazismen.

Där känner jag ett stort ansvar, för att vi ska göra allt för att förhindra en upprepning av det fruktansvärda som hände. Det kommer jag att läsa mer om och fundera över”.


Detta säger alltså en statsminister i Sverige när stora delar av världen i dag utsätts för en terror som inte på något vis står nazismen efter i våld och grymhet mot olik-

tänkande och etniskt andra grupper.


När hans eget land utsätts för en terror, brottslighet och grymhet som utgår från världens grymmaste och mest primitiva religion nämner han inte ens detta.

Att tusentals svenska kvinnor, män, flickor pojkar

sammantaget mördats, våldtagits, misshandlats, rånats, fått sin egendom i form av bilar och fastigheter

sönderbrända sedan tio år tillbaka och detta våld allmer accelererar. förskjuter och ignorerar landets statminister detta i stället för att förklara sig beredd att med alla medel bekämpa denna cancer i det

svenska samhället!


När han därför upprörs av individer som förnekar för-

intelsen men inte med ett ord eller viljeinriktning går till storms mot invandrarvåldet mot Sveriges folk, faller hans indignation platt till marken. Därigenom röjer hn sin totala falskhet och oförmåga till verklig medkänsla och ovilja att bekämpa invandrarvåldet.


Att 25 procent av svenska kvinnor/flickor inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott liksom att 35 procent ständigt känner otrygghet för det våld som denne landsför-

rädare och notoriske lögnare är skyldig till berör honom inte alls. Trots sin roll som landets

statsminister ignorerar han det helt och anser det

inte ens vara skäl att omnämna, när han reser i vårt landet. Detta är inte endast skandal utan visar på en person med en moral som väl kan jämföras med den förintelseförnekarna står för och vilken han i sin skenhelighet

påstår sig vilja varna för.


Slutsats:

–  Sverige är i dag endast en formell demokrati.

–  En regering och riksdag som inte i första hand 

   värnar, skyddar och verkar för sitt land och dess

   befolkning har förbrutit sig mot grundlagen.

–  Ett land där kulturen hos regering, riksdag och stats-

   förvaltningens tjänstemän helt skiljer sig från

   medborgarnas är endera på väg mot diktatur eller sin

   egen undergång (som kan bli våldsam).

–  Ett land som tillåter de myndigheter som skall

   övervaka och hävda lagarna men i stället

   accepter att dessa bryter mot dem är ingen rättsstat.

–  Riksdagspartier som med öppna ögon är beredda att

   släppa fram individer till statsminister och andra

   regeringsposter trots att dessa under en lång ”prak-

   tikperiod” visat sig inte endast totalt odugliga

   utan tom en fara för landet, saknar  totalt ansvar

   och måste av väljarna vid val bedömas där-

   efter.

–  Ett land kan inte ha olika värdegrund i de frågor som

   anges i grundlag eller allmän lagstiftning. Därför

   måste den kultur och de värderingar som grundar

   sig på islam förbjudas. Värdegrunden får aldrig bli

   mångkulturell. Konsekvensen av detta måste bli ut-

   visning av de invandrare som ej accepterar detta.

   Något annat alternativ skall inte ges. 


Grundlagen får betraktas som ett avtal mellan folket och de styrande. När de styrande ensidigt brutit detta avtal har medborgarna rätten att göra uppror och avsätta dem.

 

Olle Ljungbeck 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: